ติดต่อเรา

หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ
Finance Account and Asset Workpart
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4211 , 0-5394-4212
โทรสาร : 0-5394-4298
อีเมล : aunchalee.k@cmu.ac.th