ติดต่อเรา

หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ

Finance Account and Asset Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-XXXX

0-5394-XXXX

aunchalee.k@cmu.ac.th