บุคลากร

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

คณะศึกษาศาสตร์

นางนงเยาว์  ปิณฑวิหค
นางนงเยาว์ ปิณฑวิหค

หัวหน้างานการเงิน บัญชีและพัสดุ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

นางสาวอัญชลี  กีไสย์
นางสาวอัญชลี กีไสย์

นักการเงินและบัญชี
: aunchalee.k@cmu.ac.th

นางสาวเสาวคนธ์  แก้วมี
นางสาวเสาวคนธ์ แก้วมี

นักวิชาการเงินชำนาญการ

นางนฤมล  แซ่จิว
นางนฤมล แซ่จิว

พนักงานการเงินและบัญชี
: naruemon.s@cmu.ac.th

นายอุทัย  ทรายคำ
นายอุทัย ทรายคำ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
: uthai.s@cmu.ac.th

นางสาวณิชชาภัทร  พิสิงห์
นางสาวณิชชาภัทร พิสิงห์

เจ้าหน้าที่พัสดุ
: ีืunchalee.p@cmu.ac.th

นางสาวอรพรรณ  ปันกัน
นางสาวอรพรรณ ปันกัน

พนักงานปฏิบัติงาน
: orapan.punkun@cmu.ac.th