ระเบียบข้อบังคับ


ระเบียบ


เอกสารดาวน์โหลด
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (download)